Dr. Tulaya Profile

Admin October 30, 2008

      พญ.ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์ สำเร็จการศึกษาเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และได้รับประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาจักษุวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลังจากทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วได้เข้ารับราชการเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี
จนได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

      ภายหลังจบการศึกษา พญ.ตุลยาได้เข้าทำงานในฐานะจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
ด้วยแรงบันดาลใจและความรักในการผ่าตัดรักษากระจกตาเนื่องจละการรักษาสายตาได้เข้าศึกษาต่อในฐานะแพทย์ผุ้ชำนาญการ
เฉพาะทางด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติที่คณะแพทยศาสตร์ University of California, Irvine
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่ TLC (Topcharoen Lasik Center) แจ้งวัฒนะ

ประวัติการศึกษาและการทำงาน


drtulaya

2531-2536 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2536-2538 แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาจักษุวิทยา มหาวทยาลัยขอนแก่น

2538-2540 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับประกาศนียบัตรหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล และวุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2540-2542 รับราชการเป็นจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

2543-2544 Certification of Reserch Fellowship of Cornea & External
Disease and Refractive Surgery, University of California, Irvine, USA.

2544- 2551 จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ Laser Vision Professional LASIK Center

2546-ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ TLC(Topcharoen Lasik Center) แจ้งวัฒนะ

2550-ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตาและการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ RSU Eye Center

ประกาศนียบัตรและCertification

Ö แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ö ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ö ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
Ö วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Ö Certification of Fellowship of Cornea & External Disease and Refractive Surgery,University of California, Irvine, USA.


สมาชิกภาพ

Ö สมาชิกแพทยสภา
Ö สมาชิกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
Ö สมาชิกสมาคมกระจกตาแห่งประเทศไทย
Ö สมาชิก American Academy of Ophthalmology
Ö สมาชิก European Society of Cornea and Refractive Surgery
Ö สมาชิก International Society of Cornea and Refractive Surgery
Ö สมาชิก Asia Cornea Society